Közzétételi kötelezettség a 2011. évi CXII. törvény alapján

 

I.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I/1.

A társaság hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 

Név: II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A.

Központi ügyintézés helye / postai cím: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.

Központi telefon: 599-9060

Központi telefax: 599-9061

Központi e-mail cím: info@vf2.hu

Honlap: www.vf2.hu

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Nyitóoldalunkon - www.vf2.hu

 

I/2.

A társaság szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatairól szóló tájékoztató itt található

 

I/3.

A társaság vezetőjének és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

Vezérigazgató: Harján Dávid

Telefon: 599-9060

e-mail cím: info@vf2.hu

Gazdasági vezető: Frigy Edit

Telefon: 599-9060

e-mail cím: frigy.edit@vf2.hu

Műszaki vezető: Rádl Zoltán

Telefon: 599-9060

e-mail cím: radl.zoltan@vf2.hu

 

I/4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Nyitóoldalunkon - www.vf2.hu

 

I/5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

Nem érintett

 

I/6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

Nem érintett

 

I/7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

Nem érintett

 

I/8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

Nem érintett

 

I/9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

Nem érintett

I/10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

Nem érintett

I/11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

1051 Budapest, Nádor utca 28.

Levelezési cím: 1363 Pf. 17

Központi telefonszám: 06-1-354-4800

Honlap: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 28.

Az ügyfélfogadási időben hívható Call-center telefonszáma: 06-1-354-4233

Ügyfélszolgálati Iroda (cégiroda) Tel.: 06-1-354-4932

 

II.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

II/1.

A szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatkezelési szabályzat és adatkezelési tájékoztatók hatályos és teljes szövege

 

 

Jogszabályok

Szervezeti és Működési Szabályzat

Alapszabály

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Tájékoztató – kapcsolatfelvétel

Adatkezelési Tájékoztató – weboldal

Adatkezelési Tájékoztató – épületkamera

Adatkezelési Tájékoztató – kerti kisgép bérbeadás

Adatkezelési Tájékoztató – közétkeztetés

Adatkezelési Tájékoztató – önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos feladatok

Adatkezelési Tájékoztató – szerződések, kapcsolattartók

Adatkezelési Tájékoztató - számlázás

 

II/2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

Nem érintett

 

II/3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

Nem érintett

 

II/4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

Nem érintett

 

II/5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

Nem érintett

 

II/6.

Adatbázisok:

·       Citynform ügyviteli és ingatlannyilvántartási rendszer (iktatás, iratkezelés, ingatlannyilvántartás, műszaki dokumentációk nyilvántartása)

·       Bérlői számlázási rendszer (egyedi fejlesztés) Bérleti- / használati díj számlázás, tartozáskezelés, vevőanalitika

·       iMenza rendszer – közétkeztetés megrendelése, lemondása, számlázása, befizetések nyilvántartása, jogosultság ellenőrzés

·       Kerület Kártya rendszer – Kerület Kártya kiállítása, számlázása

 

 

II/7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe: II. Kerület Kártya Katalógus

Témája: Tájékoztató a Kerület Kártya használatáról és az elfogadóhelyekről

A hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége: kártyaigényléskor díjmentesen átadásra kerül, illetve az ügyfélszolgálatról díjmentesen elvihető.

 

II/8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

Nem érintett

 

II/9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

Nem érintett

 

II/10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

Nem érintett

 

II/11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

Nem érintett

 

II/12.

A Társaságnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

Állami Számvevőszék jelentése (2017. szeptember 19.)

 

II/13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve .

 

A Társaság a közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad a Társaság központi ügyfélszolgálatán félfogadási időben benyújtott vagy a Társaság alábbi elérhetőségein, postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre, az Info tv. 28.§ - 31.§ rendelkezéseinek, valamint az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban foglaltaknak  megfelelően.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésében a Zrt. vezérigazgatója az illetékes: Harján Dávid

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes (szervezeti egység) elérhetősége:

Telefon: 06 1 5999 060

Telefax: 06 1 5999 061

e-mail cím: info@vf2.hu

https://kimittud.hu/

 

 

II/14., II/15.

A társaság tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk, a közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás társaságra vonatkozó adatai:

KSH-1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához_2023

 

KSH_1846_Székhely és telepi adatok_2020

KSH_1846_Székhely és telepi adatok_2021

KSH_1846_Székhely és telepi adatok 2022

 

KSH_2239_Éves teljesítménystatisztikai jelentés_2020

KSH  2239  Éves teljesítménystatisztikai jelentés 2021

KSH_2239_Éves teljesítménystatisztikai jelentés 2022

 

KSH_1799_Környezetvédelmi statisztika_2019

KSH_1799_ Környezetvédelmi statisztika _2020

 

KSH_2240_Éves beruházás statisztikai jelentés 2020_nemleges

KSH_2240_Éves beruházás statisztikai jelentés 2021_nemleges

KSH_2240_ Éves beruházás statisztikai jelentés 2022_nemleges

KSH_2240_ Éves beruházás statisztikai jelentés 2023_nemleges

 

 

KSH_2241_Éves munkaügyi jelentés_2020

KSH_1117_Munkaerőköltség-felvétel_2020

 

KSH_2009_2020.I.negyedéves munkaügyi jelentés

KSH_2009_2020.II.negyedéves munkaügyi jelentés

KSH_2009_2020.  III. negyedéves munkaügyi jelentés

KSH_2009_2020. IV. negyedéves munkaügyi jelentés

KSH_2009_2021.I . negyedéves munkaügyi jelentés

KSH_2009_2021. II . negyedéves munkaügyi jelentés

KSH_2009_2021. III. negyedéves munkaügyi jelentés

KSH_2009_2021. IV. negyedéves munkaügyi jelentés

KSH_2009_2022. I. negyedéves munkaügyi jelentés

KSH_2009_2022. II. negyedéves munkaügyi jelentés

KSH_2009_2022. III. negyedéves munkaügyi jelentés

KSH_2009_2022. IV. negyedéves munkaügyi jelentés

KSH_2009_2023. I. negyedéves munkaügyi jelentés

KSH_2009_2023. II. negyedéves munkaügyi jelentés

KSH_2009_2023. III. negyedéves munkaügyi jelentés

KSH_2009_2023. IV. negyedéves munkaügyi jelentés

KSH_2009_2024. IV. negyedéves munkaügyi jelentés

 

 

II/16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:

 

Nem érintett

II/17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:

 

Nem érintett

II/18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

Nem érintett

 

II/19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 

Nem érintett

II/20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem érintett

II/21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem érintett

II/22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem érintett

II/23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem érintett

II/24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem érintett

II/25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem érintett

 

III.

Gazdálkodási adatok

 

III/1.

A társaság számviteli törvény szerint beszámolója

 

2012. évi beszámoló

 

2013. évi beszámoló

 

2014. évi beszámoló

 

2015. évi beszámoló

 

2016. évi beszámoló

 

2017. évi beszámoló

 

2018. évi beszámoló

 

2019. évi beszámoló

2020. évi beszámoló

2021. évi beszámoló

2022. évi beszámoló

2023. évi beszámoló

 

III/2.

A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

 

Létszám-juttatások kimutatás 2021. IV.

Létszám-juttatások kimutatás 2022. I.

Létszám-juttatások kimutatás 2022. II.

Létszám-juttatások kimutatás 2022. III.

Létszám-juttatások kimutatás 2022. IV.

Létszám-juttatások kimutatás 2023. I.

Létszám-juttatások kimutatás 2023. II.

Létszám-juttatások kimutatás 2023. III.

Létszám-juttatások kimutatás 2023. IV.

Létszám-juttatások kimutatás 2024. I.

 

 

 

III/3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

III/4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

2019 – 5 millió Ft feletti szerződések

2020 – 5 millió Ft feletti szerződések

2021 – 5 millió Ft feletti szerződések

2022 – 1 millió Ft feletti szerződések

2022 – 5 millió Ft feletti szerződések

2023 – 1 millió Ft feletti szerződések

2023 – 5 millió Ft feletti szerződések

 

 

III/5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem érintett.

Nem érintett

 

III/6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem érintett

 

III/7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nem érintett

III/8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

Közbeszerzési terv - 2022

Összegzés közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekről 2022. évben